تزریق چربی به صورت خانم جوان به متد مادلینگ

ماندگاری چربی طولانی و اکثرا سالها ماندگاری دارد ولی ژل یا فیلر چند ماه یا نهایتا یک سال ماندگاری دارد

همه ویدیوها